Гаранционни условия

Преди да закупите вашата акумулаторна батерия, моля прочетете гаранционните условия:

Гаранцията покрива фабрични дефекти, проявили се по време на гаранционния срок при изпълнение на условията по-долу!

1. Рекламация може да бъде предявена, като акумулаторната батерия се представи заедно с автомобила и гаранционната карта на място в някои от нашите сервизи.

2. Техническата заверка, считана за първа проверка на батерията и зарядната система на автомобила, е задължителна и безплатна. Тя трябва да се извърши в срок до 10 /десет/ дни от датата на продажбата.

Внимание! В рамките на този срок, моля заповядайте на някой от посочените по-долу сервизи. 

Магазин

гр.София бул.Ломско шосе 178 тел. 0988 40 55 55

Адрес магазин и сервиз
гр.Перник ул.Юрий Гагарин 100А 0888 218 508

Магазин и сервиз 2
гр.Перник ул.Отец Паисий 35 

Гаранционна карта:

Към пратката с вашият акумулатор ще бъде прикачена гаранционна карта със следните условия:

Без попълнена гаранционна карта от търговеца и записи за извършена техническа заверка от оторизиран сервиз на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - гаранцията е
невалидна! Производителят препоръчва на всички свои Клиенти при възникнали проблеми с акумулаторната батерия да се обръщат към най близките оторизирани сервизи за своевременна намеса. Спазването на изискванията от настоящата „Гаранционна карта" и приложената в нея „Инструкция за експлоатация" е задължително условие за нормална работа на акумулаторната батерия и валидността на гаранцията!
Продължителността на експлоатация на акумулаторната батерия зависи от зарядната система на автомобила, поради което най-късно до 10(десет) работни дни след датата на закупуване е задължително да се извърши в оторизиран от Производителят сервиз, проверка на автомобила и батерията и заверка, посочен в списъка на „Гаранционната карта".
Тази проверка и заверка е БЕЗПЛАТНА за КУПУВАЧА!


1.Условия, при които гаранцията е валидна:

Тази гаранция е валидна в случаите на проявени дефекти на материала или при производствени дефекти, които са се проявили в определения гаранционен период.

2.Условия, при които не се признава гаранцията:

2.1. Липсват необходимите документи.(гаранционна карта и фактура (или фискален бон)),
2.2.Несъответствия между идентификацията на гаранционната карта и на батерията.
2.3.Неправилно попълнена или коригирана гаранционна карта.
2.4.Не е извършена техническа заверка в гаранционната карта от оторизиран сервиз на Производителя (до 10 (десет) работни дни след датата на покупка).
2.5.Неправилно подбран акумулатор.
2.6.Неправилен монтаж на батерията в автомобила.
2.7.Незакрепен акумулатор към автомобила.
2.8.Неправилна експлоатация на батерията.
2.9.Нарушен външен вид на акумулаторната батерия:

 • издута или спукана кутия;
 • следи от удар, падане и вдлъбнатини;
 • стопени или механично повредени полюсни изводи;
 • следи от изгаряния или топлинни деформации по кутията
 • следи от опити за отваряне на капака на капсулованите серии.

2.10.Разредена акумулаторна батерия плътността на електролита е по малка от 1,24 g/cm3 или напрежението на полюсните изводи е по малко от 12,40 V.

2.11.Ниво на електролита под границата min указана на дългата страна на кутията или под реперите от вътрешната част на капака.
2.12.Мътен или замърсен с примеси електролит.
2.13.От вътрешната страна на вентилите и отворите за вентилиране има тъмно кафяво оцветяване, дължащо се на системно презареждане на акумулаторната батерия;
2.14.Дълбоко разреден акумулатор - електролитът е замръзнал.
2.15.Дълбоко разреден акумулатор - напрежение на полюсните изводи в покой под 8,0 V.
2.16.Неизправна зарядна система на автомобила;
Напрежението на зарядната система на автомобила, измерено върху полюсните изводи, при работещ двигател трябва да бъде:

 • за 6V инсталация -6,9V- 7,4V;
 • за 12V инсталация -13,8V- 14,5V.

2.17.Неизправен стартер.
2.18.Консумация на ток при неработещ двигател по голяма от 50mA.
2.19.Презареден акумулатор - над 13,10V в покой 3 часа след зареждане.
2.20.Смяна само на един акумулатор при автомобили с два акумулатора. Двата акумулатора трябва да са винаги еднакви по тип, капацитет, пусков ток и състояние на зареденост.
2.21.Акумулаторната батерия не е експлоатирана по предназначение.


3.Гаранционен срок.

Гаранционния срок започва да тече от датата на закупуване на акумулаторната батерия.
- 24 месеца - за серия Activа и Pride
- 6 месеца - за таксиметрови автомобили.
- 6 месеца - за Каравани, Лодки, Агрегати за ток
При уважаване на предявена рекламация на клиента се предоставя нова акумулаторна батерия с гаранционен срок, равняващ се на остатъчния гаранционен срок на рекламираната акумулаторна батерия.


4.Указания за безопасна експлоатация

Прочетете инструкцията за експлоатация преди да изсползувате
продукта!

 • Носете предпазни очила!
 • Пазете от деца!
 • Опасност от експлозия!
 • Опасност от корозия!


Акумулаторната киселина е силно корозионна затова:

 • Носете предпазни ракавици и защитни очила.
 • Не накланяйте акумулатора, киселината може да се излее от вентилационните отвори.
 • Забранено е допускането на открит огън, искри и пушене в близост до акумулатора!
 • Не изхвърляйте стар акумулатор в контейнетите за битови отпадаци!
 • Акумулаторът съдържа олово!
 • Предайте старите акумулатори в специализираните пунктовеза рециклиране!


5.Демонтаж на батерията от автомобила.

5.1.Изключва се двигателя и всички електрически консуматори;
5.2. При демонтажа на стария акумулатор се откача първо минусовия полюс;


6.Монтаж на батерията в автомобила.

6.1.Защитните капачки на полюсните изводи трябва да се отстранят при монтиране в автомобила.
6.2.Да се избягват къси съединения, например от инструменти.
6.3.Отстраняват се чужди тела от поставката на акумулатора и се укрепва добре новия акумулатор за шасито на автомобила.
6.4.При монтажа първо се свързва плюсовия полюс и се съблюдава добрия контакт с клемата. По този начин ще избегнете късо съединение докато боравите с инструментите, което може да доведе до големи щети. Използвайте подходящи инструменти.
6.5.Поне единия от отворите за газоотводния канал трябва да остане открит!


7. Допълнително зареждане.

Препоръчва се допълнителното зареждане да се осъществява от оторизираните специализирани сервизи. Да се избягва искрообразуване в близост до акумулатор (кабелът за свързване със зарядното устройство, цигара,..)
7.1.Допълнително зареждане се налага:

 • при продължителен престой на автомобила(ако автомобила има консумация на ток, дори и такава в нормите която се натрупва във времето и става значителна );
 • продължителни и неуспешни опити за стартиране на автомобила, дължащи се най-често на повреди в електрическата система.

7.2.Допълнителното зареждане се извършва при свален акумулатор, в добре проветриво помещение.
7.3.Следва да се използват само подходящи правотокови зарядни устройства;
7.4.Плюсовия кабел на зарядното устройство се свързва с плюсовия полюс на акумулатора, съответно същото се извършва с отрицателният полюс;
7.5.Зарядното устройство се включва след свързването му с акумулаторната батерия.

 • Пълен заряд - препоръчан заряден ток равен на 1/20 ампера от номиналния капацитет на акумулатора в Ah. Постига се 100 % зареденост;
 • Ускорен заряд - препоръчан заряден ток равен на 1/10 ампера от капацитета на акумулатора в Ah. Постига се до 90 % зареденост на батерията;

7.6.Корпусът на акумулатора при зареждане може да се нагрее, но до температура поносима при допир с ръка, ако се нагрее в по-голяма степен, прекратете процеса на зареждане за около 2 часа и след това продължите, но с два пъти по-малка стойност на подавания ток до пълното зареждане на акумулатора.
7.7.Акумулаторът е напълно зареден, ако в продължение на 2 часа не променя зарядното напрежение или плътността на електролита;
7.8.След зареждането първо се изключва устройството;
7.9.След приключване на зареждането акумулаторната батерия трябва 1 час да остане при отворена верига.

8.Обслужване.

8.1.Акумулаторът никога да не се долива с киселина/електролит;
8.2.Акумулаторите да се доливат само с чиста дестилирана вода;
8.3.Препоръчва два пъти годишно да се контролира нивото на електролита, и при необходимост да се долее дестилирана вода до ниво max на кутията на акумулатора.
8.4.Поддръжката на необслужваемите акумулаторни батерии се извършва в оторизираните от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ сервизи.
8.5.Почистват се клемите и се намазват с технически вазелин.
8.6.Газовият канал за централно отвеждане на газовете никога да не се затваря от двете страни.
8 8.7.Поддържайте акумулатора чист и сух;
8.1.Не използвайте така наречени „подобрители";
8.2.При недостатъчна стартова мощност заредете акумулатора съгласно т. 7;
9.Помощно стартиране при монтиран акумулатор
9.1 .Използвайте само стандартни удължителни кабели и съблюдавайте инструкциите им за експлоатация,
9.2.Свържете положителния полюс на външния източник на електрически ток с положителния полюс на акумулатора.
9.3.Свържете отрицателния полюс на външния източник на електрически ток с отрицателния полюс на акумулатора.
10.Сервизно обслужване
10.1. Акумулаторните батерии се обслужват в оторизирани сервизи посочени в списъка.
10.2.В рамките на гаранционния срок оторизираните специализирани сервизи на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ извършват по една безплатна проверка на всеки шест месеца на акумулаторната батерия и зарядната система на автомобила.
10.3 В рамките на гаранционното обслужване зареждането на акумулатора се заплаща от клиента.